Nieuw ministerieel besluit: code goede praktijk wildschade
Datum: Woensdag 02 juli @ 10:24:27 GMT+1
Onderwerp: Valkerij


bron: HVV

Voor wie de tekst van het nieuwe Jachtvoorwaardenbesluit en het Soortenschadebesluit grondig heeft doorgelezen, is de benaming 'code goede praktijk' alvast geen nieuw begrip. Deze code werd ondertekend door de minister op 12 mei 2014 en werd vandaag (1 juli 2014) in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.

In het 'Ministerieel besluit tot vaststelling van een code van goede praktijk ter uitvoering van artikel 11 van het Soortenschadebesluit van 3 juli 2009 en ter uitvoering van artikel 28 en artikel 41 van het Jachtvoorwaardenbesluit van 25 april 2014' wordt melding gemaakt van de preventieve maatregelen die redelijkerwijs te verwachten zijn om schade door wildsoorten en andere soorten te voorkomen. Hierbij werd per categorie van soorten (categorieën: vogels, bevers, hazen en konijnen, marterachtigen, vossen, hertachtigen en wilde zwijnen) een lijst opgesteld van de minimaal te nemen maatregelen. Dit is belangrijk voor twee zaken:
  • Uitvoeren van bijzondere jacht en bestrijding
Vooraleer wordt overgegaan op deze vormen van regulering moet minimaal één van de te verwachten preventieve maatregelen uit de lijst van de betreffende wildcategorie toegepast zijn op het terrein. Op het meldingsformulier bijzondere jacht/bestrijding dient de toegepaste maatregel steeds vermeld te worden. Indien gewenst kan ANB een terreincontrole uitvoeren. 
Uitzondering: om de bijzondere jacht en de bestrijding op damherten en edelherten uit te voeren, zijn geen preventieve maatregelen verplicht.
  •  Verkrijgen van een vergoeding via het wildschadefonds
Vooraleer een schadevergoeding voor schade door beschermde soorten en (onder bepaalde omstandigheden) schade door jachtwildsoorten kan worden uitbetaald door de overheid, moet minimaal één van de te verwachten preventieve maatregelen uit de lijst van de betreffende wildcategorie toegepast zijn op het terrein. Voor de bejaagbare wildsoorten en de rechtbekken geldt bovendien dat indien mogelijk bijzondere jacht of bestrijding moet zijn uitgeoefend vooraleer van de overheid een schadevergoeding kan worden bekomen. 
 
In bepaalde speciale beschermingszones zijn preventieve maatregelen niet verplicht uit te voeren in de periode van 1 november tot en met 15 maart om schade door kolgans, kleine rietgans, rietgans of grauwe gans te voorkomen. Dit impliceert dat een vergoeding voor schade van deze soorten, maar ook de bijzondere jacht of bestrijding op grauwe gans mogelijk is zonder voorafgaand preventieve maatregelen genomen te hebben. Om te bepalen welke maatregelen op de lijsten werden opgenomen, werd in 2012 door ANB een overleg opgestart met de verschillende betrokken partners waarin gezocht werd naar een consensus. Hubertus Vereniging Vlaanderen (HVV) vertegenwoordigde in dat overlegproces de jagerij. HVV heeft daarbij steeds geijverd voor volgende punten:
  • Het loskoppelen van de limitatieve lijst met preventieve maatregelen van de mogelijkheid tot bijzondere jacht. Bijzondere jacht op zich is immers te beschouwen als een preventieve maatregel. HVV pleitte ervoor de limitatieve lijst enkel te behouden als voorwaarde voor het bekomen van een schadevergoeding.
  • Het opnemen van kostenefficiënte maatregelen in de lijst waarbij ook 'low cost' options in aanmerking komen. De preventieve maatregelen dienen immers in de dagelijkse (vooral landbouw-) praktijk toegepast te kunnen worden.
Tijdens de gesprekken in de werkgroep werd in consensus aanvaard dat er voor konijnen, wilde zwijnen, edelhert en damhert geen preventieve middelen zouden moeten worden ingezet vooraleer de bijzondere jacht en de bestrijding zouden kunnen worden toegepast. In het uiteindelijke Ministerieel Besluit werd dit echter niet weerhouden voor konijn en wild zwijn. HVV betreurt deze beslissing ten zeerste. Deze soorten kunnen plaatselijk voor veel schade zorgen, die niet steeds 'voorzien' kan worden. Toch ook nog dit:Waar de werkgroep er steeds vanuit is gegaan dat de code werd opgesteld om toegang te krijgen tot bijzondere jacht/bestrijding OF tot een schadevergoeding, werd in de eindfase van deze gesprekken door de overheid nog een belangrijk element aan de code toegevoegd. Om schadevergoeding te bekomen voor schade door wildsoorten (waarop bijzondere jacht/bestrijding mogelijk is) moet bijzondere jacht of bestrijding indien mogelijk zijn toegepast vooraleer de schadelijder een schadevergoeding kan verkrijgen. Een uitzondering is de haas, waarvoor dit gelukkig niet verplicht is. Dit is een sterk signaal vanwege diezelfde overheid die de bijzondere jacht als een efficiënt middel beschouwt dewelke steeds moet ingezet worden om schade te voorkomen!

De inhoud van het ministerieel besluit zal jaarlijks geëvalueerd worden. Daarbij zullen de sectoren die eerder betrokken waren bij de consensus over de lijsten van preventieve maatregelen, opnieuw betrokken worden. De volledige teksten van de gepubliceerde code kan u hier nalezen.Een samenvatting van de relavante maatregelen voor het jaagbaar wild kan u hier nalezen.


Dit artikel komt van valkeniers.be
http://www.valkeniers.be

De URL voor dit verhaal is:
http://www.valkeniers.be/modules.php?name=News&file=article&sid=144