Beslissingen van de Vlaamse Regering - jachtreglementering bijgesteld
Datum: Donderdag 29 maart @ 13:14:12 GMT+1
Onderwerp: Valkerij


De Vlaamse Regering neemt op vrijdag 23 maart definitief het besluit tot aanpassing van het jachtexamenbesluit, het jachtopeningstijdenbesluit en het jachtvoorwaardenbesluit aan.

Op basis van het advies van de Raad van State werden enkele verduidelijkingen aangebracht. Die beogen onder meer een administratieve vereenvoudiging (o.a. het afschaffen van de meldingsplicht voor zondagsjachtactiviteiten, de gelijkschakeling van rapporteringsdata en het ter beschikking stellen van meldingsformulieren aan de jager via de website van het Agentschap Natuur en Bos). Tevens wordt de bijzondere jacht op de vos onder strikte voorwaarden toegelaten en is een duidelijke regeling opgenomen voor jacht bij sneeuw en langdurige vorst.

De principiële goedkeuring gebeurde al op 13 januari 2012.

(bron: HVV)

Wat is er in grote lijnen voor u veranderd? 

In deze samenvatting geven wij u de grote lijnen weer van het aanpassingsbesluit. De juiste tekst van het aanpassingsbesluit zal u later worden bezorgd.


De sneeuwregel
De jacht wordt voortaan niet meer opgeschort bij sneeuwval, maar pas op het ogenblik dat er vijf centimeter sneeuw bereikt wordt. Deze opschorting duurt tot 24 uur na het vallen van de laatste sneeuw.

De opschorting geldt echter niet voor:

* de jacht in bossen en op het wild dat uit deze bossen opgestoten en gestrekt wordt in het open veld (tot 50 meter)
* voor de jacht op Houtduif, Canadese gans en Konijn
* voor de jacht op waterwild op of onmiddellijk langsheen moerassen, waterplassen en waterlopen
* voor de jacht op grof wild


Melding zondagsjacht
In het kader van de administratieve vereenvoudiging is de melding van de zondagsjacht definitief afgeschaft.


Aanzitjacht en bersjacht op Everzwijnen en Reeën
De aanzitjacht en de bersjacht op Everzwijnen en Reeën mag in de toekomst ook tot een uur na de officiële zonsondergang.


De bijzondere bejaging op Vossen
Er wordt in een bijkomende bejagingsmogelijkheid van de Vos voorzien. Ter voorkoming van belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen, voor het natuurbeheer of als dat noodzakelijk is voor de veiligheid van het luchtverkeer, en op plaatsen waar geen andere bevredigende oplossing bestaat, kan binnen de volgende aanvullende openingstijden de jacht op Vos worden beoefend, hierna bijzondere bejaging genoemd: “op Vossen van 15 februari tot en met 14 maart en van 15 mei tot en met 30 september.”

Concreet betekent dit dat de Vos het ganse jaar door kan worden bejaagd, met uitzondering van de periode tussen 15 maart en 14 mei (schoontijd).


Deze bijzondere bejaging is evenwel aan bijzondere voorwaarden onderworpen:
* De bijzondere bejaging kan enkel uitgeoefend worden op en binnen een zone van maximaal 500 meter rond percelen waar schade kan worden aangericht na uitdrukkelijke toestemming van de grondeigenaar en nadat de eigenaar verklaart dat hij preventieve maatregelen genomen heeft zoals opgenomen in een bij ministerieel besluit vastgestelde code voor goede praktijk.

* De bijzondere bejaging mag ook beoefend worden met kastvallen waarin plantaardig en niet-levend dierlijk lokaas mag gebruikt worden als lokmiddel.

Deze nieuwe regels zullen pas in voege treden op de tiende dag na de bekendmaking in het Belgisch Staatsblad. Het is thans wachten op de publicatie van de nieuwe regels in het Belgisch Staatsblad.

update:  het besluit werd gepubliceerd in het staatsblad en treed in werking vanaf 4 mei 2012Dit artikel komt van valkeniers.be
http://www.valkeniers.be

De URL voor dit verhaal is:
http://www.valkeniers.be/modules.php?name=News&file=article&sid=138